Strategienota 2006 Bond voor Materialenkennis

Op 16 november 2005 heeft een strategie workshop plaatsgevonden waaraan vertegenwoordigers van secties, verenigingen en bestuursleden van de Bond voor Materialenkennis hebben deelgenomen.
Doelstelling van de workshop was om te achterhalen wat aandachtspunten voor de Bond voor Materialenkennis zijn om ook in de verdere toekomst succesvol te kunnen opereren.
De belangrijkste signalen vanuit deze workshop waren dat de BvM wel degelijk nog levensvatbaar en maatschappelijk en technologisch relevant is, maar duidelijker moet bepalen wat haar doelstellingen zijn, deze helderder dan nu moet uitdragen en daar waar mogelijk in haar werkzaamheden moet samenwerken met andere partijen.
In deze strategienota worden de omgevingsfactoren in kaart gebracht, wordt de missie en visie van de BvM opnieuw gedefinieerd en wordt een stappenplan geformuleerd waarlangs de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden.

Agenda